Žádost o vydání řidičského průkazu


K žádosti o vydání řidičského průkazu musí být přiložen:
žádost o vydání řidičského průkaz (musí být originál, nelze skenovat)
platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz nebo cestovní pas + potvrzení o občanském průkazu);
jedna fotografie; (nová 3.5x4.5 cm). Dle ČNS 666416
stávající řidičský průkaz (v případě podmínění, omezení, změny údajů, výměny ..);
řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem nebo řidičský průkaz vzoru Evropských společenství o jehož výměnu je žádáno.

Při vydání prvního řidičského průkazu nebo při rozšíření řidičského oprávnění musí být též přiložen:
posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel;
záznam o zkouškách z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Správní poplatek:
vydání řidičského průkazu 50,-Kč;
vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě 500,-Kč
zápis změny v řidičském průkazu 50,- Kč (vydává se nový řidičský průkaz);
vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění 50,- Kč;


Mezinárodní řidičský průkaz

K žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí držitel řidičského oprávnění předložit:
platný doklad totožnosti žadatele;
platný řidičský průkaz žadatele;
jednu fotografii 3,5x4,5 cm, dle ČNS 666416

Správní poplatek:
vydání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu 50,-Kč;


Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Žadatel o vydání osvědčení profesní způsobilosti řidiče musí předložit:
platný doklad totožnosti žadatele;
platný řidičský průkaz žadatele;
jednu fotografii 3,5x4,5 cm, dle ČNS 666416
protokol o přezkoušení řidiče z odborné způsobilosti.

Správní poplatek:
vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 200 ,- Kč;


Žádost o výpis z evidenční karty řidiče:

k písemné žádosti je nutné dále předložit platný doklad totožnosti
žádost o výpis z evidenční karty řidiče

Správní poplatek:
výpis z evidenční karty řidiče 50,- Kč za každou započatou stranu.
 
 
Paměťová karta řidiče pro digitální tachograf:
 
k písemné žádosti je nutné dále předložit
· občanský průkaz

· řidičský průkaz

· fotografii 3.5 x 4.5 cm (odpovídající normě ČSN 666416)

Správní poplatek:

vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf 700 ,- Kč

 
 
Paměťová karta vozidla pro digitální tachograf:

k písemné žádosti je nutné dále předložit

· průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),

· úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listinu; atd. nebo jejich ověřené kopie (ověření musí být souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.)

· v případě že vyřízení bude zajišťovat jiná osoba než jednatel společnosti (v případě právnické osoby) či fyzická osoba podnikatele, pak zplnomocnění k zastupování.

Správní poplatek:

vydání paměťové karty vozidla pro digitální tachograf 700 ,- Kč

 
 
Paměťová servisní karta pro digitální tachograf:


k písemné žádosti je nutné dále předložit

· průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas),

· úřední doklad o existenci právnické či fyzické osoby, např. živnostenský list, výpis z OR, koncesní listinu; atd. nebo jejich ověřené kopie (ověření musí být souladu se zákonem č. 21/2006 Sb.),

· zplnomocnění pověřeného servisu pro držitele karty,

· kopie platného „Osvědčení“ či „Certifikátu“ o ověřování tachografů vydávaných ČMI (Český metrologický institut). Platné znamená, že datum platnosti těchto dokumentů bude pozdější než datum podání žádosti.

· v případě, že žádost vyřizuje jiná osoba než osoba na kterou bude servisní karta vystavena (osoba oprávněná pro ověřování digitálních tachografů tj. osoba žadatele), musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen a vyřizující osoba musí mít k tomuto úkonu plnou moc.Správní poplatek:

vydání paměťové servisní karty pro digitální tachograf 700 ,- KčŽadatel podle ustanovení kapitoly VI. Nařízení č. 1360/2002 neobdrží na stejnou fyzickou či právnickou osobu paměťovou kartu servisu a zároveň paměťovou kartu vozidla i přes splnění všech náležitostí spojených s vydáním karty. Vyhověno bude pouze dříve podané žádosti.

Žadatel po ověření správnosti údajů žádost před pracovníkem sběrného místa podepíše vyjma případu u servisní karty, kdy žádost bude již podepsána osobou oprávněnou pro ověřování digitálních tachografů, kdy podpis musí být úředně ověřen.


 

Kontakt

procar 608 356 208 procar@email.cz